راهنمای خرید

1- در خرید خود دقت و توجه کافی را داشته باشید زیرا امکان لغو و یا جابجایی آن وجود ندارد.

2- تنها رسید سایت و یا پیامک سایت نشانه نهایی شدن خرید شماست و رسید بانکی معیار خرید موفق شما نیست.

3- لطفا نیم ساعت زودتر در محل اکران تشریف داشته باشید.بلیط پس از آغاز برنامه اعتباری ندارد و صندلی در اختیار سالن خواهد بود.