مشخصات

نام : مسابقات دومینوی عددی

محل اجرا : دانشکده ریاضی

آدرس : مشهد -دانشگاه فردوسی ، دانشکده ریاضی (درب کوثر)
توضیحات :

انجمن های علمی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار میکند .
 

دومین دوره مسابقات دومینوی عددی 

جوایز مسابقات :
تیم اول : یک میلیون تومان
تیم دوم : ششصد هزار تومان
تیم سوم : چهارصد هزار تومان

هر تیم شامل دو نفر است که هزینه هر تیم 30 هزار تومان می باشد.

برای تیم های شهرستانی نیز اسکان داده خواهد شد.